Вимірювальна лабораторія ПП РІАЛ

ПП Ріал на базі вимірювальної лабораторії пропонує виконання нижченаведених сертифікованих робіт і послуг.

І Розробка дозволів на спеціальне водокористування, підготовака і проведення ОВНС:

1. Стічні води, поверхневі, підземні води(завислі речовини, сухий залишок,амонійний азот, азот загальний, АПАР, БСКп, жири, залізо загальне, марганець, мідь, нікель, нітрат-іон, нітрит-іон, нафтопродукти, окислюваність, сульфати, сульфіди, свинець, твердість, фенол, фосфат-іон, фосфор загальний, формальдегід, фториди, хлориди, хром(VI), хром (ІІІ), ХПК, цинк, ціаніти, водневий показник, запах, кислотність, лужність, кольоровість):

 • Хіміко – аналітичний контроль стічних вод (визначення вмісту шкідливих речовин, 22 інгредієнти);
 • Аналіз води, що використовується для побутово – виробничих та технічних потреб;
 • Аналіз осаду, що накопичується у первинному відстійнику;
 • Аналіз очищеної води, яка поступає в грунт.

2. Грунти(амоній, бензол, вологість, важкі метали, комплексні гранульовані азотно-калійні добрива, кислотність, кобальт,ксилол, марганець, нафтопродукти, нітрати, ртуть, свинець, сірководень, стирол, сульфат-іони, толуол, формальдегід, фосфор, фтор, хлорорганічні пестициди, хлорорганічні інсектициди):

 • Хіміко – аналітичний контроль грунтів (визначення вмісту шкідливих речовин).

3. Досліджння на кордоні санітарто – захисної зони підприємства:

 • Дослідження атмосферного повітря на вміст шкідливих речовин на кордоні санітарно – захисної зони підприємства.

ІІ Розробка документів для отримання дозволу на викиди в атмосферне повітря:

1. Викиди в атмосферне повітря:

 • Розробка та затвердження проектів нормативів гранично – допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • Протоколи дослідження викидів;
 • Інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

2. Вентиляція:

 • Виконання проектних робіт по вентиляції;
 • Розробка рекомендацій по підвищенню ефективності роботи вентиляційних установок;
 • Монтаж систем вентиляції;
 • Пуско – налагоджувальні роботи систем вентиляції;
 • Розробка паспортів систем вентиляції.

ІІІ Вимірювання акустичних величин та оптико – фізичні вимірювання
(шум на санітарно – захисній території):

 • Проведення вимірювань рівня звуку та звукового тиску в октавних смугах частот на межі санітарно-захисної зони підприємства;
 • Шум на територіїжитлової забудови;
 • Шум, транспортні потоки;
 • Шум, вібрація в приміщені житлових та громадських споруд;
 • Оформлення протоколів досліджень;
 • Освітленість в приміщені житлових та громадських споруд(Оформлення протоколів досліджень).

ІVРозробка паспортів відходів, ліміти на утворення та розміщення відходів, дозвіл на розміщення відходів:

 • Розробка та погодження паспортів на відходи;
 • Протоколи замірів повітря на місцях збереження відходів;
 • Розробка та затвердження реєстрових карток на відходи;
 • Розробка та затвердження паспорту місця видалення відходу;
 • Розробка та затвердження лімітів на утворення, розміщення відходів.

V Вимірювання радіологічних показників:

 • Вимірювання іонізуючих випромінювань - Потужність дози зовнішнього гамма-випромінювання в об’єктах довкілля;
 • Гамма - випромінювання. еквівалентна рівноважна об’ємна активність (ЕРОА) радону-222;
 • Спектрометричні дослідження;
 • Розробка та затвердження паспорту радіаційної якості сировини, продукції.

VІ Атестації робочих місць за умовами праці з проведенням досліджень

1. Дослідження факторів виробничого середовища:

 • Вміст шкідливих хімічних речовин, пил, аерозоль;
 • Вібрація (загальна, локальна);
 • Шум;
 • Мікроклімат ( температури повітря, відносної вологості повітря, швидкості руху повітря, інтенсивності теплового опромінення, температури поверхні);
 • Освітленість.

2. Дослідження факторів трудового процесу:

 • Важкість праці;
 • Напруженість праці;
 • Оформлення документації по атестації робочих місць: Карт умов праці ; розрахунків відсотків доплати за шкідливі умови, додаткової відпустки ; підтвердження Списку №1,№2.

VІІ Проведення санітарно – гігієнічних обстежень для отримання висновку на початок робіт:

Санітарно – гігієнічне обстеження робочих місць:

 • Вміст шкідливих хімічних речовин, пил, аерозоль;
 • Вібрація (загальна, локальна);
 • Шум;
 • Мікроклімат ( температури повітря, відносної вологості повітря, швидкості руху повітря, інтенсивності теплового опромінення, температури поверхні);
 • Освітленість.
 • Неіонізуюче випромінювання;
 • Іонізуюче випромінювання.

VІІІ Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки.

ІХ Підготовка документів для МНС:

 • Виготовлення планів ліквідації аварійних ситуацій (пожежна безпека);
 • Індифікація підприємств за класом небезпеки;
 • Паспортизація підприємств.

Х Вимірювання електричних і магнітних величин:

 • Електричний опір ізоляції;
 • Електричний опір заземлення.